ÁSZF

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Termékek

 

A Szállító

Budapest lakott területén kívül történő szállítás esetén Szolgáltató szállító közreműködését veszi igénybe. A Szállító a Megrendelő által megrendelt terméket szállítja el a Megrendelő által megadott címre a Felek által egyeztetett időpontban. A terméket és jelen ÁSZF papír alapú kivonatolt változatát a megadott címen és időpontban Megrendelőnek átadja, valamint helyszínen történő fizetés esetén a Szolgáltató helyett és nevében átveszi Megrendelőtől a Szolgáltatás ellenértékét. A Szállító tevékenységét - az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is - teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

 A Webshop szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás)

A Tartozékpláza.hu internetes felületen meghirdetett termék értékesítése, valamint igény esetén a termék helyszíni kézbesítése. A Tartozékpláza.hu internetes felületen található termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.


AZ ÁSZF tartalma

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így a Szolgáltató és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által az internetes felületen keresztül benyújtott és a Megrendelővel telefonon egyeztetett egyedi megrendelésnek, illetve a csak telefonon keresztül történő megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.

Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Az ÁSZF elfogadása

A Szolgáltatás internetes felület útján történő megrendelése esetén az ÁSZF Megrendelő általi elfogadására a www.gsmhome.hu internetes felületen történő megrendelés alkalmával kerül sor.

Az internetes megrendelés hiányában az ÁSZF Megrendelő részéről elfogadottnak minősül, amennyiben a termék és jelen ÁSZF papír alapú kivonatolt változatának átvételét követő nyolc naptári napon belül Megrendelő az ÁSZF tartalmával kapcsolatban nem tesz írásbeli kifogást Szolgáltatónak.

Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. Szolgáltató az ÁSZF módosításairól az internetes felületre történő belépéskor értesíti a már regisztrált Megrendelőt, aki a módosításokat a regisztráció során megismert módon fogadhatja el. Amennyiben a módosításokat nem fogadja el, úgy az internetes felületen keresztül megrendelést nem nyújthat be.

 Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltatás az internetes és telefonos hozzáférés miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállításra csak a vételár és a járulékos költségek átutalás útján történő megfizetését követően van lehetőség. Ebben az esetben Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítás valamennyi költsége őt terheli.


 A Szolgáltatás internetes felület útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

 Megrendelő a meghirdetett termékeket tartalmazó internetes felületen keresztül rendeli meg az általa kiválasztott terméket. Az elektronikus megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek körét, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a fizetés módjának a megrendelőlapon meghatározott lehetőségek közüli kiválasztását. A megrendelés a Ptk. 211. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül, amelyhez Megrendelő a benyújtást követő harmadik munkanap végéig kötve van.

Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton értesíti Megrendelőt. Szolgáltató ezen értesítése kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, egyéb joghatással nem bír, így a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést sem hozza létre a Felek között. Ennek oka, hogy a visszaigazolást a Szolgáltató által üzemeltetett számítógépes rendszer automatikusan generálja.

Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül telefonon keresi fel Megrendelőt. Szolgáltató ekkor tájékoztatja Megrendelőt vagy a megrendelés változatlan formában történő elfogadásáról, amellyel Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön, vagy a megrendelésben meghatározott feltételek általa javasolt módosításairól. Amennyiben Vevő a módosítani kért feltételeket elfogadja, úgy Felek között a szerződés létrejön.

  A Szolgáltatás kizárólag telefon útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

 Megrendelő telefonon keresi meg Szolgáltatót, akivel egyezteti az általa kiválasztott termékek körét, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a vételár megfizetésének módját. Szolgáltató a telefonos egyeztetés során tájékoztatja a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben foglalt fogyasztói jogokról és az ÁSZF-t tartalamzó internetes felület címéről. Felek között ezt követően jön létre telefonon keresztül a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés.

Amennyiben a megrendelt termék és jelen ÁSZF papír alapú kivonatolt változatának átvételét követő nyolc naptári napon belül Megrendelő az ÁSZF tartalmával kapcsolatban olyan tartalmú írásbeli kifogást tesz, amelyet Szolgáltató nem fogad el, úgy a szerződés hatályát veszti, továbbá a megfizetett vételár Megrendelő részére kamatmentesen, az átvett termék és annak tartozékai hibátlan és újszerű állapotban való visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszafizetésre kerül.

  A termékek átvétele és a fizetés módja

Megrendelő az alábbi lehetőségek közül választja ki az általa megrendelt termék(ek) átvételének módját:

1. A termék átvételére maximum 3 napon belül Szolgáltató - Felek által egyeztetett - üzlethelyiségében kerül sor.

2. A termék átvételére a Megrendelő által megjelölt címen és a Felek által egyeztetett időpontban kerül sor. A terméket Szolgáltató saját maga szállítja ki Budapest lakott területén belül, külön díj ellenében. Budapest lakott területén kívül a termék kiszállítására Szolgáltató külön szállító céget vesz igénybe, ilyenkor a Felek által korábban egyeztetett szállítási díjat Szolgáltató jogosult Megrendelőre áthárítani.

3. A termék átadására postai úton kerül sor a Megrendelő által megjelölt címre történő postai kézbesítéssel.

A vételárat, valamint az esetleges járulékos költségeket Megrendelő az átvételkor készpénzben vagy az átvételt megelőzően Szolgáltató OTP Bank Zrt. nél vezetett  bankszámlájára átutalás útján fizeti meg. Utóbbi esetben a termék kézbesítésére kizárólag csak a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

Amennyiben Megrendelő az átutalással történő fizetést választja, és a szerződés létrejöttét követő három napon belül nem utalja át a vételárat és az esetleges járulékos költségeket, úgy Szolgáltató a terméket nem köteles Megrendelő részére fenntartani. A határidőn túli utalás esetén Szolgáltató joga, hogy válasszon a termék szerződés szerinti átadása, valamint az átutalt összeg termékhiány miatti visszafizetése és ezzel a szerződéstől való elállás között.

Amennyiben Megrendelő a terméket az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy Szolgáltató három munkanapon belül telefonon megkeresi és új időpontról egyeztet vele. A megismételt szállítás költségei Megrendelőt terhelik. Amennyiben Megrendelő a megismételt időpontban sem veszi át a terméket, úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni a szállítás költségeinek Megrendelőre hárítása mellett. Szolgáltató elállása esetén az átutalás útján megfizetett vételár Megrendelő részére kamatmentesen, a szállítási költségekkel csökkentett mértékben a termék átvételének második tervezett időpontját követő harminc napon belül kerül visszafizetésre.

Megrendelő a termékkel együtt jelen ÁSZF egy papír alapú kivonatolt példányát is átveszi a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 3. § szakaszának megfelelően.

 A szerződéstől való Megrendelői elállás (távollévők között kötött szerződés)

A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § alapján Megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Amennyiben Megrendelő gyakorolja elállási jogát, úgy a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt köteles Szolgáltató részére az elállás közlését követő nyolc napon belül visszaszolgáltatni. Szolgáltató jogosult a termék hibátlan voltának meggyőződése céljából 30 nap bevizsgálási határidőt közölni Megrendelővel.

 

Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást, illetve a bevizsgáli határidő elteltét követő harminc napon belül visszatéríteni. Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. Szolgáltató ezen felül követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Megrendelőt a fentieken túl további költség nem terheli.

Amennyiben Megrendelő a terméket személyesen veszi át Szolgáltató üzlethelyiségében, úgy azt Felek a távollévők között létrejött szerződés szóbeli megerősítésének, illetve módosításának tekintik. Ebben az esetben - Felek személyes jelenlétére tekintettel - Megrendelő elállásának közlését követően Szolgáltató választása szerint jogosult a terméket nagykereskedelmi áron visszavenni vagy az elállást semmisnek minősíteni.

  Eljárás termékhiba esetén

A meghirdetett termékeket bemutató, az internetes felületen közzétett termékismertetők az egyes termékek gyártója által szolgáltatott adatoknak felelnek meg. A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény értelmében a termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért.

Szolgáltató a Ptk. 248. § (1) szerinti, egy éves időtartamra érvényes jótállási jegyet állít ki a termékről, amelyet Megrendelő a termék átvételével egyidejűleg kap kézhez. A jótállási jegy tartalmazza a jótállási jogok érvényesítésének részletes szabályait. Megrendelő kifogásait Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt címén jelentheti be.

Szolgáltató a megrendelt termékek szoftverrendszere vonatkozásában egy éves időtartamra vállal jótállást. Megrendelővel történő külön megállapodás esetén lehetőség van két éves időtartamú jótállás biztosítására a termék egyéb külön nevesített részei tekintetében is.

Amennyiben Megrendelő a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 7. § szakaszának megfelelően a termék meghibásodása miatt a termék átvételét követő három munkanapon belül csereigényt érvényesít, úgy Szolgáltató köteles a terméket kicserélni. Egyéb esetekben a termék hibájának bejelentésekor Szolgáltató a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 3. § (4) alapján három munkanapon belül közli a termékhiba orvoslásának – kijavítás vagy kicserélés - általa javasolt módját Megrendelővel.

A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Szolgáltató másodlagos forgalmazói jellege okán egyes termékek kijavítása vagy kicserélése a jogszabályban javasolt 15 napos határidőt meghaladhatja. Szolgáltató vállalja, hogy a kijavításra vagy kicserélésre jogos igény esetén legkésőbb a bejelentést követő 60 napon belül sor kerül. 

 

Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során megadott személyes adatait egészen a jótállási jegy érvényességének időpontjáig Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a termékvásárlási szerződés teljesítése során felhasználja. Megrendelő hozzájárul továbbá, hogy e-mail címére Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. Megrendelő a hírlevél küldését bármikor visszamondhatja.

Szolgálató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

Szolgáltató a regisztárció, illetve a telefonos egyeztetés során Megrendelő alábbi személyes adatait rögzíti:

  • Név
  • Lakcím
  • E-mail cím
  • Telefonszám

Az internetes megrendelés, illetve a telefonos egyeztetés során Szolgáltató az alábbi szerződéses adatokat rögzíti:

  • A megrendelt termékek, azok száma és vételára
  • A járulékos költségek (elsősorban a szállítás díja)
  • A termékek átvételének helye
  • A termékek átvételének időpontja
  • A fizetés módja

 

 Záró rendelkezések

Szolgáltató jelen szerződésből eredő bármilyen igény felmerülése esetén törekszik Megrendelővel való együttműködésre, ennek megfelelően Megrendelő igényeit és a Szolgáltatás színvonalának emelését elősegítő javaslatait teljes munkaidőben fogadja a fent ismertett elérhetősegeken. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy Szolgáltató fent megjelölt weboldala tartalmazza a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mobiltelefonokra vonatkozó tájékoztatását.Szolgáltató jogosult a termékre vonatkozó használati utasítás elektronikus úton történő megküldésére. Megrendelő a használati utasítás elektronikus megküldését Szolgáltató részéről a használati utasítás átadásának tekinti.

Bejelentkezés & Regisztráció

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Legújabb termékek

Legnépszerübb termékek